نوشته‌ها

جدول الفبای فارسی | جدول نشانه‌های فارسی

قبل از هر چیز: به اشتراک گذاری دانش و تجارب، همواره یکی از کارهای دوست داشتنی است؛ وقتی هم از روش، راهبرد و فعالیتی در قالب تجربه، صحبتی می‌رود  و بازنشر می‌شود؛ مطمئناً نقد بر آن وارد است. در مقام دفاع از تجارب می‌توان به این مورد بسنده کرد که…