دوره‌ی آموزشی رایگان رفع اختلال دیکته‌نویسی

این دوره‌ی آموزشی می‌تواند تو را با انواع روشهای تشخیصی و درمانی اختلال دیکته آشنا بسازد.

آموزش‌هایی برایت می‌فرستم؛ که با کاربست آنها بتوانی بچّه‌ها را از شر اشتباهات املایی برهانی.