یادبرگ، برگه‌ی یادگیری است. یادبرگها مجموعه کاربرگهایی هستند که جهت آموزش و یادگیری کودکان توسط تاریاد تالیف و طراحی می‌شوند. در تولید محتوای یادبرگها سعی داشته ایم و همواره کوشش خواهیم کرد که ایده های نوین و تاثیرگذار بر یادگیری کودکان را اجرایی سازیم و در طراحی و تولید محتوای آنها کیفیت را بیش از هر چیز دیگری در نظر داشته باشیم.