نوشته‌ها

فرم ارزیابی شناخت و بازشناسی الفبای فارسی

آزمون بازشناسی حروف الفبا (نشانه‌های فارسی)

آموزگاران مقطع ابتدایی و کارشناسان مراکز ویژه‌ی یادگیری (مراکز ویژه‌ی مشکلات یادگیری) از انواع ابزارهای تشخیصی جهت سنجش و کسب آگاهی از میزان شناخت و یادگیری حروف الفبا یا نشانه‌ها استفاده می‌نمایند که طبیعتاً بسیاری از این آزمونها توسط خود آن…