طرح املایار

به زودی
انواع روشهای آموزشی املا و روشهای شناسایی و رفع مشکلات املایی کودکان
با املایار همراه شوید.

آموزش و یادگیری

او صدای اُ

ــِـ ربط و ـه

“خوا” استثناء

علامت تشدید

“می” کاری

اً

دندانه به صورت مستمر

اسامی خاص

اُ و او به جای هم

“ه” + پسوند “گی”

جمع بستن با “ان” و “ها”

جدانویسی و سرهم نویسی

حافظه‌ی دیداری

ت ط

ز ذ ض ظ

ح  هـ

س ص ث

ع اَ  اِ

غ ق

تمیز دیداری

س ش

ج چ ح خ

ک گ

د   ذ

ر ز ژ

ع  غ

ط  ظ

ب ت پ ث

فـ  قـ

توالی دیداری

جابه‌جایی حروف در کلمه

حافظه شنیداری

جا انداختن حرف، کلمه و عبارت

تمیز شنیداری

آ  ع

پ ف  و  ب

ت  د

ح  هـ

خ غ ق

س  ز

ژ  ج

م  ن

گ  ق

دقت و توجه و تمرکز

سرکش

جا انداختن حرف

نقطه

حروف ربط

تشدید

دندانه

دستخط و نوشتن

کج

قرینه نویسی

فشرده

درشت

وارونه نویسی

ریز

باز نویسی

کندنویسی

پر رنگ

نامرتّب

نارسا نویسی

کم رنگ

جهت حرکت دست