آکادمی املایار: پاییز 1397

در این پاییز زیبا تبدیل به اثربخش‌ترین فرد در حوزه‌ی دیکته و املا خواهم شد.