ـ توضیحات:

ـ پیدا کردن نشانه‌های مثل هم از میان چندین نشانه که تفاوت جزئی با هم دارند. باعث تقویت دقت و توجه در کودکان می‌گردد.

ـ مشخصات یادبرگ:

  • عنوان: نشانه‌های مثل هم
  • کد: 0025
  • نوع فایل: PDF
  • حجم: 420 KB
  • سایز: A4
  • تعداد صفحات: 1
  • دانلود: رایگان