آموزش جالب یا اثربخش؟ (رهایی از یک دام خطرناک)

پیش نوشت یک: خمیر و دستمایه‌ی این نوشتار از یکی از جمله‌های زیبای آقای محمدرضا شعبانعلی بود که در یک مجموعه فایل به نام "دیرآموخته‌ها" منتشر کرده بودند: " خطرناک‌ترین دام در یادگیری، ترجیح آموزش‌های جالب با آموزش‌های اثر بخش است." هر چند احساس …