این یک برگه‌ی آزمایشی فروشگاه محصولات دانلودی تاریاد است؛ به زودی افتتاح خواهد شد.

  • شرایط خرید:

ـ  زیر ساخت این فروشگاه مبتنی بر اعتماد است. در این راستا به اطلاع می‌رسد:

ـ پرداخت هزینه‌ی محصول قبل از دانلود و استفاده از محصول صورت می‌گیرد.

ـ اگر از محصولی راضی نبودید و آن را مفید نیافتید؛ هزینه‌ی پرداخت شده به شما بازپرداخت خواهد شد.

ـ محصولات تاریاد همواره دو دسته خواهند بود:

بخشی از محصولات همواره رایگان خواهد بود. (جهت دسترسی به منابع آموزشی برای کسانی که محدویت مالی دارند)

بخشی هم پولی خواهد بود. (جهت تامین منابع مالی تولید محتوای استاندارد، خدمات و منابع آموزشی)